Zespół Programowy do spraw Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK działa w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale BiOŚ UMK w Toruniu

Celem działania Zespołu jest:

- tworzenie różnych form współdziałania z podmiotami zewnętrznymi w obszarze nauki, przedsiębiorczości oraz administracji publicznej

- analiza sytuacji na rynku pracy w skali regionu, kraju i zagranicy

- pozyskiwanie opinii potencjalnych pracodawców na temat programów studiów prowadzonych na Wydziale BiOŚ

- poszukiwanie firm i instytucji wyrażających zgodę na przyjęcie studentów Wydziału BiOŚ na praktyki i staże

- tworzenie oferty w zakresie badań naukowych i ekspertyz dostosowanych do potrzeb rynkowych